Loading...
Sakkunnig av tillgänglighet2018-10-27T21:41:50+00:00
ARKITEKT OCH SAKKUNNIG AV TILLGÄNGLIGHET ENLIGT BFS 2011:18 TIL 2
Jag utför olika tjänster som tillgänglighetskonsult med att granska och kontrollera ritningar och andra handlingar för att se hur byggnader och fysiska miljöer utformas så att de uppfyller bygglagstiftning och blir användbara och tillgängliga för alla människor, med och utan funktionshinder.

Innehar certifikat utfärdat av Kiwa

Certifierad sakkunnig av tillgänglighet genom Kiwa
TJÄNSTER

EXEMPEL AV TJÄNSTER INOM TILLGÄNGLIGHET KAN VARA:

RÅDGIVNING: Det kan vara bra med rådgivning vid planering av en ombyggnad eller ändring i ett tidigt skede eller vid nybyggnation för att överblicka konsekvenserna.
UTLÅTANDE VID BYGGLOV: Det kan vara bra att reda ut vad som är krav och råd vid bygglovsansökan vad gäller tillgänglighet och användbarhet och få en skriftlig sammanfattning – ett tillgänglighetsutlåtande.
TILLGÄNGLIGSETSBESKRIVNING: Kan vara ett dokument med checklista som upprättas över ett bestämt projekt eller en befintlig byggnad som ska överlämnas eller utvecklas.
GRANSKNING UNDER PROJEKTERING: Under projektering kan en kontroll och granskning av tillgänglighet vid handlingar i olika skeden förhindra senare kostnadskrävande ändringar.
BESIKTNINGSUTLÅTANDE: Innan byggnaden får tas i bruk och ett slutintyg utfärdas, kan byggnadsnämnden begära in ett besiktningsutlåtande
NULÄGESDOKUMENTATION: Inför kommande förändringar av ex. trafikplatser, allmänna platser och publika lokaler, kan tillgängligheten behöva förbättras och en nulägesdokumentation göras.

BAKGRUND

KONSULTPRESENTATION

Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet – enligt – BFS 2011:18 – TIL 2
Är certifierad sakkunnig av tillgänglighet sedan år 2013 och har arbetat som arkitekt sedan år 1983. Förutom arkitektutbildning på KTH har jag även en ettårig, halvtids utbildning inom restaureringskonst på Kungliga konsthögskolan år 2009-10, och en ettårig utbildning i restaurering på Danska Kunstakademin i Köpenhamn år 1981-2. Under åren har jag tillförskaffat mig en mängd kunskaper såväl genom kurser som med praktiskt arbete.

INRIKTNING

Projekteringstöd, rådgivning och granskning av handlingar inom planering och byggnation avseende tillgänglighet och användbarhet
Projektering för om- till och nybyggnader i 2D program

TILLGÄNGLIGHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE

Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Verksamheter och miljöer ska göras tillgängliga för alla. För personer med funktionsnedsättning behöver denna nedsättning inte medföra begränsningar. Om samhället bygger så att hinder inte finns, då kan samhället bli tillgängligt för alla.

Sverige är sedan år 2009 juridiskt bunden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är införlivad i svensk lagstiftning.

Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk, exempel är plan- och bygglagen (PBL) plan- och byggförordningen (PBF) Boverkets byggregler (BBR), Diskrimineringslagen (DO), Kulturmiljölagen.

Boverket är främst den myndighet som är ansvarig men även andra ansvarar som exempelvis, AFS (Arbetsmiljöverket) MFD (Myndigheten för delaktighet) och Trafikverket.